STATUT FUNDACJI „SZEWCZYKOWE MARZENIA”

Przy Niepublicznym Przedszkolu nr 2 im. Szewczyka Dratewki

 

 

TEKST JEDNOLITY

 

 

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

 

  § 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „SZEWCZYKOWE MARZENIA” przy Niepublicznym Przedszkolu nr 2 im. Szewczyka Dratewki zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez:
  – Jerzego Żerko
  zwanymi dalej Fundatorem, aktem notarialnym nr 6401/2013 sporządzonym przez notariusza Piotra Piechockiego, w Kancelarii Notarialnej w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa 33  w dniu 18 lipca 2013 roku.
 1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 46, poz.203 zm.) i o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz.1536 zm. ) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Chodzież.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

Fundacja może ustanawiać certyfikaty oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 5

Fundacja posługuje się pieczęcią z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 6

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

 

§ 7

Fundacja nie działa dla osiągnięcia zysku – osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawnych);
 2. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej;
 3. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 4. promowanie i działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie działalności przedszkola
 5. promowanie kultury, sztuki, a także działanie na rzecz zachowania tradycji;
 6. promowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci , stwarzanie warunków do psychoruchowego rozwoju dziecka.
 7. promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 8. wspieranie działalności charytatywnej;
 9. wspieranie integracji różnych środowisk ludzi i organizacji;
 10. promocja i organizacja wolontariatu.

 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest :
 2. 99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana, która realizowana jest przez:
 3. a) tworzenie alternatywnego środowiska dla dzieci;
 4. b) organizowanie czasu wolnego dzieci c)  wspieranie działań i rozwoju osobowego dzieci;
 5. d) promowanie dobrych praktyk;
 6. e) stworzenie warunków do działania i rozwoju wolontariatu
 1. 21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, która jest realizowana przez:
 2. organizację imprez publicznych , wyjazdów rozrywkowo – rekreacyjnych
 1. 99.Z- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, która jest realizowana poprzez:
 2. udzielanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych
 3. wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 4. organizację zbiórek
 1. 90 E. – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, która jest realizowana przez:
 2. prowadzenie profilaktyki chroniącej zdrowie człowieka;
 1. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, która są realizowane przez:
 2. a) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych
 1. działania edukacyjne skierowane do społeczności przedszkolnej i lokalnej
 2. organizacja imprez edukacyjnych
 1. Przedmiotem odpłatnej (maksymalnie do wysokości kosztów bezpośrednich lub częściowo odpłatnej) działalności pożytku publicznego jest:
 2. 19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, która jest realizowana przez:
 3. publikowanie m.in. materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz wyników badań.
 1. 59. B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, które są realizowane przez:
 2. organizowanie imprez edukacyjnych
 3. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych
 1. 21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywkowo- rekreacyjnych przez:
 2. Organizacja imprez publicznych i wyjazdów rozrywkowo – rekreacyjnych

 

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność  zbieżną z jej celami Fundacji.

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych) oraz  środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości  nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

 

§ 12

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 • darowizn, spadków, zapisów;
 • dotacji i subwencji oraz grantów;
 • dochodów ze zbiórek, loterii, aukcji i imprez publicznych;
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
 • dochodów z majątku Fundacji;
 • odsetek bankowych.
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność statutową.

 

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 13 a

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 1. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 1. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ IV. Organy Fundacji

 

§ 14

 1. Organami fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V. Rada Fundacji

 

§ 15

 1. Rada Fundacji, zwana w dalszej części Statutu Radą, jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 10 członków i jest powołana na czas oznaczony 3 lat.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundator na mocy uchwały. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Fundator wybierają pierwszego Przewodniczącego Rady spośród członków Rady Fundacji. Następnego Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci członka Rady, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub na skutek uzasadnionego odwołania członka, przez pozostałych członków wchodzących w skład Rady Fundacji.
 6. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:
 • niespełnienia obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż 2 miesiące;
 • działanie na szkodę Fundacji;
 • naruszenia postanowień Statutu bądź obowiązującego prawa.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu głoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności minimum 2/3 uprawnionych do głosowania członków tego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych.
 4. Nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach nierozstrzygniętych przez członków Zarządu Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianie Statutu oraz likwidacji Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI. Zarząd Fundacji

 

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
 2. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator na mocy uchwały.
 3. Kolejnych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji na mocy uchwały.
 4. Członków Zarządu Fundacji odwołać można na mocy uchwały w przypadku:

– niespełnienia obowiązków członka Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące,

– działania na szkodę Fundacji.

 1. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony.

 

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • realizacja celów statutowych;
 • ustanawianie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych w Fundacji,
 • zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • zatrudnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem (zgodnie z § 22), o wydanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji oraz połączenia lub likwidacja Fundacji,
 • pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosu, przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania członków tego organu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji do dnia 30 czerwca.

 

§ 20

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów lub Rady Fundacji z miesięcznym wyprzedzeniem,
 • w przypadku odwołania, zgodnie z paragrafem § 18
 • śmierci członka Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VII. Sposób Reprezentacji Fundacji i zaciąganie zobowiązań.

 

§ 21

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach innych niż majątkowe składa Prezes Zarządu samodzielnie, wiceprezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 2. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu wraz z drugim członkiem Zarządu , z zastrzeżeniem ustępu 3.
 3. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych , mniejszych niż 5 000 zł, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

ROZDZIAŁ VIII. Zmiana Statutu

 

§ 22

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje w formie uchwały Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

ROZDZAIŁ IX. Likwidacja Fundacji

 

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd jednogłośnie, w formie uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Rada Fundacji

 

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 

ROZDZIAŁ X. Postanowienia końcowe

 

§ 26

Niniejszy statut został ustanowiony i jednomyślnie przyjęty przez Fundatora Fundacji „SZEWCZYKOWE MARZENIA” przy Niepublicznym Przedszkolu nr 2 w Chodzieży

 

§ 27 

Organem zewnętrznym sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister właściwy do spraw Polityki Społecznej.

Nasi sponsorzy

iglotex
apteki_dr_optima
habenda
IL-PAK
kraina_zabawek
lazienki_chodzieskie
nadlesnictwo_podanin
nowa_czarka
ogrody_smaku
adwokacka
rolhand
sila_przekazu